Toelichting GVS 2014

GVS staat voor GreenMatch Vergelijking Systeem

Via GVS wordt de gehele vergelijking en registratie van de prijsvorming cq. afzet en opbrengsten vastgelegd in rapportages van resultaten, grafieken en tabellen. De rapportages en verdere gegevens in GVS geven een schat aan informatie vanuit het eigen bedrijf met betrekking tot de posities en prestaties van de prijsvorming (afzet) en opbrengsten, mede door extra gebruikmaking van grafieken en tabellen. Daarnaast krijgt de deelnemer veel info en inzicht via meerjarige gegevens betreffende prijsvorming, producties en opbrengsten via de onderdelen van Trends.

Opgave van deelname in 2014 vindt plaats via het deelnameformulier; voor de huidige deelnemers in het GVS hoofdmenu via www.greenmatch.nl/gvs

Deelname vindt plaats op basis van een seizoenabonnement, met aparte tarieven voor de onderdelen Prijsvergelijking, Opbrengstvergelijking en Trends (2) per product. Trends 1. betreft extra service bij deelname aan de vergelijkingen.
Bij een eventueel toevoeging van een 2e en 4e product en/of locatie als aparte login wordt een korting van het normale tarief berekend bij deze toevoeging voor telers; zie verder de tarieven op deelnameformulier.

GVS is een veilig systeem via internet, waarbij de vergelijkingen op anonieme basis worden uitgevoerd. De deelnemer ontvangt geen gegevens van andere deelnemers en krijgt deze ook niet te zien in de rapportages.

Alle invoer en rapportages worden uitgevoerd via beveiligde internetprogramma’s. Door gebruik te maken van internet (online) worden de gegevens snel verwerkt en zijn direct de resultaten zichtbaar via de rapportages na invoer. De invoer van gegevens is eenvoudig en de rapportages zijn overzichtelijk.

De invoer van gegevens kan ook worden uitbesteed aan GreenMatch voor een zeer bescheiden tarief. GVS is een goed en handig instrument als betrouwbaar, objectief en onafhankelijk registratiesysteem voor de meting van de eigen bedrijfsresultaten op het gebied van de prijsvorming.

Ten behoeve van voorgaand punt, wordt ook jaarlijks een Externe Toetsing door een accountantantbureau uitgevoerd als Extra Borging van de gegevens, berekeningen en uitkomsten in de rapportages. Zie ook onderstaand **

Bij deelname aan GVS verplicht men zich te houden aan de Gedragscode (zie ook op de website van www.greenmatch.nl), waarbij de juiste vertrouwelijkheid, beslotenheid en omgang met de gegevens in GVS in beschreven staat.

GVS bestaat dus uit 3 onderdelen.

1. Prijsvergelijking
2. Opbrengstvergelijking
3. Trends (1, 2 en 3)

Toelichting per onderdeel

1. Bij de Prijsvergelijking wordt op basis van wekelijkse invoeren via internet van productie en (uitbetaal) prijzen samen met en voor de deelnemende telers wekelijks en cumulatief Prijsvergelijkingen samengesteld ten opzichte van de verschillende verkooporganisaties zuiver op basis van de productie, bedrijfsareaal en bijbehorende specificaties van de deelnemer.
De prijsvergelijkingen worden geïllustreerd met tabel en grafieken om beter inzicht te krijgen in de trends van de verschillen.
Bij deelname aan het onderdeel Prijsvergelijking zal aan de deelnemer worden gevraagd wat de marges zijn betreffende afzetgerelateerde kosten en opbrengsten met betrekking tot telervereniging en verkooporganisatie. De totale marge (de correctiefactor) hiervan wordt gesaldeerd in de prijsvergelijking, waardoor netto-prijsvergelijking gegevens in de rapportages worden gegenereerd.

** Controle gegevens: bij deelname aan GVS geven deelnemers toestemming om, indien gevraagd door GreenMatch of het onafhankelijk accountantbureau in opdracht van GreenMatch inzicht te geven van de ingevoerde gegevens in GVS ter vergelijking van de afrekeningen en eerdergenoemde bijhorende afzetgerelateerde kosten/opbrengsten ten opzichte van de daadwerkelijke afrekeningen door de verkooporganisatie en/of telervereniging. Met de controlemogelijkheid (steekproefsgewijs) door het onafhankelijk bureau wordt extra borging gegeven aan deelnemers dat de ingevoerde gegevens en de te maken rapportages correct en objectief zijn. Voor deze (extra) borging en controle geldt een toeslag van € 50,- per deelname en product als tegemoetkoming in de kosten. Het tarief voor deelname aan de prijsvergelijking is inclusief voornoemde toeslag.

2. Het 2e onderdeel van GVS is de Opbrengstvergelijking met wekelijkse en cumulatieve rapportages voor de deelnemers, waarbij ook de historische gegevens worden vergeleken. Bij de Opbrengstvergelijking wordt verder een uitgebreid beeld en inzicht gegeven via tabel en grafieken van de eigen resultaten ten opzichte van andere deelnemers (geïndexeerd).

3. Het onderdeel Trends betreft extra gegevens voor de deelnemers. In dit onderdeel worden de (historische) gegevens getoond per productgroep. In Trends 1 wordt in hoofdzaak de prijsvorming per dag en historisch getoond en de straling gegevens; Trends 1 betreft een extra service aan de deelnemers binnen het tarief van de prijsvergelijking. Bij Trends 2 worden de cumulatieve prijsvorming, productie- en opbrengstgegevens ontwikkelingen getoond per productgroep; dit onderdeel betreft een apart abonnement. In Trends 3 worden de eigen aangevraagde gegevens getoond, indien van toepassing.

Meer weten?
Voor een verdere mondelinge toelichting en eventuele demo over de werking van GVS kan contact worden opgenomen.