Toelichting GVS

GVS staat voor GreenMatch Vergelijking Systeem.
Via GVS wordt de gehele vergelijking en registratie van de prijsvorming en opbrengsten vastgelegd in rapportages van resultaten, grafieken en tabellen. De rapportages en verdere gegevens in GVS geven een schat aan informatie vanuit het eigen bedrijf met betrekking tot de posities en prestaties van de prijsvorming (afzet) en opbrengsten, mede door extra gebruikmaking van grafieken en tabellen. Daarnaast krijgt de deelnemer veel info en inzicht via meerjarige gegevens betreffende prijsvorming, producties en opbrengsten via de onderdelen van Trends.

  • Opgave van deelname vindt plaats via het Deelnameformulier; voor nieuwe deelnemers en voor de huidige deelnemers in het GVS hoofdmenu via www.greenmatch.nl/gvs
  • Deelname vindt plaats op basis van een seizoenabonnement, met aparte tarieven voor de onderdelen Prijsvergelijking, Opbrengstvergelijking en Trends 2. en 3. per product. Trends 1. betreft extra service bij deelname aan de vergelijkingen.
  • Bij een eventueel toevoeging van een 2e en 4e product en/of locatie als aparte login wordt een korting van het normale tarief berekend bij deze toevoeging voor telers; zie verder de tarieven op het Deelnameformulier.
  • GVS is een beveiligd systeem via internet, waarbij de vergelijkingen op anonieme basis worden uitgevoerd. De deelnemer ontvangt geen gegevens van andere deelnemers en krijgt deze ook niet te zien in de rapportages
  • Alle invoer en rapportages worden uitgevoerd via beveiligde internetprogramma’s. Door gebruik te maken van internet (online) worden de gegevens snel verwerkt en zijn direct de resultaten zichtbaar via de rapportages na invoer. De invoer van gegevens is eenvoudig en de rapportages zijn overzichtelijk.
  • Deelnemers aan het systeem voeren zelf wekelijks de gegevens in GVS of de invoer van gegevens in GVS kan worden uitbesteed aan GreenMatch (€ 270,- per seizoen)
  • GVS is een goed en handig instrument als betrouwbaar, objectief en onafhankelijk registratiesysteem voor de meting van de eigen bedrijfsresultaten op het gebied van de prijsvorming en opbrengsten.
  • Ten behoeve van voorgaand punt, wordt ook jaarlijks een Externe Toetsing door een accountantantbureau uitgevoerd als Extra Borging van de gegevens, berekeningen en uitkomsten in de rapportages.
  • Bij deelname aan GVS verplicht men zich te houden aan de Gedragscode (zie ook op de website van www.greenmatch.nl), waarbij de juiste vertrouwelijkheid, beslotenheid en omgang met de gegevens in GVS in beschreven staat.

GVS bestaat dus uit 5 onderdelen.
1. Prijsvergelijking
2. Opbrengstvergelijking
3. Trends 1
4. Trends 2
5. Trends 3

Toelichting per onderdeel
1. Bij de Prijsvergelijking wordt op basis van wekelijkse invoeren via internet van productie en (uitbetaal) prijzen samen met en voor de deelnemende telers wekelijks en cumulatief Prijsvergelijkingen samengesteld ten opzichte van de verschillende verkooporganisaties zuiver op basis van de productie, bedrijfsareaal en bijbehorende specificaties van de deelnemer.

De prijsvergelijkingen worden geïllustreerd met tabel en grafieken om beter inzicht te krijgen in de trends van de verschillen.

Bij deelname aan het onderdeel Prijsvergelijking zal aan de deelnemer worden gevraagd wat de marges zijn betreffende afzetgerelateerde kosten en opbrengsten met betrekking tot telervereniging en verkooporganisatie. De correctiefactoren van voornoemde marges hiervan wordt gesaldeerd in de prijsvergelijking, waardoor netto-prijsvergelijking gegevens in de rapportages worden gegenereerd.

Controle gegevens: bij deelname aan GVS geven deelnemers toestemming om, indien gevraagd door GreenMatch of het onafhankelijk accountantbureau in opdracht van GreenMatch inzicht te geven van de ingevoerde gegevens in GVS ter vergelijking van de afrekeningen en eerdergenoemde bijhorende afzetgerelateerde kosten/opbrengsten ten opzichte van de daadwerkelijke afrekeningen door de verkooporganisatie en/of telervereniging. Met de controlemogelijkheid (steekproefsgewijs) door het onafhankelijk bureau wordt extra borging gegeven aan deelnemers dat de ingevoerde gegevens en de te maken rapportages correct en objectief zijn. Voor deze (extra) borging en controle geldt een toeslag van € 60,- per deelname en product als tegemoetkoming in de kosten. Het tarief voor deelname aan de prijsvergelijking is inclusief voornoemde toeslag.

2. Het 2e onderdeel van GVS is de Opbrengstvergelijking met wekelijkse en cumulatieve rapportages voor de deelnemers, waarbij ook de historische gegevens worden vergeleken. Bij de Opbrengstvergelijking wordt verder een uitgebreid beeld en inzicht gegeven via tabel en grafieken van de eigen resultaten ten opzichte van andere deelnemers (geïndexeerd).

3. In Trends 1 wordt in hoofdzaak de prijsvorming per dag en trendmatig historisch getoond en de straling (lichtsom) gegevens vergelijking per regio; Trends 1 betreft een extra service aan de deelnemers binnen het tarief van de prijsvergelijking.

4. Bij Trends 2 worden de cumulatieve prijsvorming, productie- en opbrengstgegevens ontwikkelingen getoond per productgroep; dit onderdeel betreft een apart abonnement. De gegevens worden hierbij in principe maandelijks ververst.

5. In Trends 3 worden de eigen gegevens getoond. Bij deelname aan dit onderdeel zullen de eigen producties en opbrengsten in grafieken getoond ten opzichte van de gemiddelde producties en opbrengsten in Trends 2. Hiervan worden de gegevens 3 tot 4 x ververst in het seizoen. Ook evt. andere gegevens met betrekking tot het eigen bedrijf die in tabellen of grafieken zijn vast gelegd, kunnen in Trends 3 worden vastgelegd. De gegevens in Trends 3 zijn uiteraard alleen te zien door de betreffende deelnemer en kunnen dus niet worden gezien door andere deelnemers.

Verdere Toelichting, demo en contact
Wilt u een verdere mondelinge toelichting en eventuele demo over de werking van GVS? Neem dan contact op of bel 06-52520693 of mail naar info@greenmatch.nl om een afspraak te maken.