Toelichting GVS

GVS staat voor GreenMatch Vergelijking Systeem.
Via GVS wordt de gehele vergelijking (benchmarking) en registratie van de prijsvorming en opbrengsten vastgelegd in rapportages van resultaten, grafieken en tabellen. De rapportages en verdere gegevens in GVS geven een schat aan informatie vanuit het eigen bedrijf met betrekking tot de posities en prestaties van de prijsvorming (afzet) en opbrengsten, mede door extra gebruikmaking van grafieken en tabellen. Daarnaast krijgt de deelnemer veel info en inzicht via meerjarige gegevens betreffende prijsvorming, producties en opbrengsten via de onderdelen van Trends.

  • Opgave van deelname in 2023 vindt plaats via het Deelnameformulier; deze is te vinden op https://sites.ccmsoftware.nl/gvs/ voor de huidige deelnemers na inloggen in het hoofdmenu of via https://sites.ccmsoftware.nl/gvs/formulier voor nieuwe deelnemers.
  • Deelname vindt plaats op basis van een seizoenabonnement, met aparte tarieven voor de onderdelen Prijsvergelijking, Opbrengstvergelijking en Trends 2 en 3 per product. Trends 1 betreft normaliter een extra service bij deelname aan de Prijsvergelijkingen. GreenMatch bepaalt hier echter wel de beschikbaarheid van de gegevens.
  • Bij een eventueel toevoeging van een 2e en 4e product en/of locatie als aparte login wordt een korting op het normale tarief berekend bij deze toevoeging voor telers; zie verder de tarieven op het Deelnameformulier.
  • GVS is een beveiligd systeem via internet, waarbij de vergelijkingen op anonieme basis worden uitgevoerd. De deelnemer ontvangt geen gegevens van andere deelnemers en krijgt deze ook niet te zien in de rapportages.
  • Alle invoer en rapportages worden uitgevoerd via beveiligde internetprogramma’s. Door gebruik te maken van internet (online) worden de gegevens snel verwerkt en zijn direct de resultaten zichtbaar via de rapportages na invoer. De invoer van gegevens is eenvoudig en de rapportages zijn overzichtelijk.
  • Deelnemers voeren zelf wekelijks de gegevens in GVS of de invoer van gegevens in GVS wordt uitbesteed aan GreenMatch (€ 375,- per seizoen) onder voorbehoud van voorcalculatie en nacalculatie.
  • GVS is een goed en handig instrument als betrouwbaar, objectief en onafhankelijk registratiesysteem voor de meting en bewaking van de eigen bedrijfsresultaten op het gebied van de prijsvorming en opbrengsten en geeft hierbij over ook de nodige info via de diverse Trends modules
  • Ten behoeve van de vergelijkingen, wordt ook jaarlijks een Externe Toetsing door een accountantsbureau uitgevoerd als Extra Borging van de gegevens, berekeningen en uitkomsten in de rapportages. Deze toetsing is verplicht bij deelname aan GVS.
  • Bij deelname aan GVS verplicht men zich ook te houden aan de Gebruikersvoorwaarden (zie ook op de website van www.greenmatch.nl), waarbij de juiste vertrouwelijkheid, beslotenheid en omgang met de gegevens in GVS in beschreven staat.

GVS bestaat dus uit 5 onderdelen.
1. Prijsvergelijking
2. Opbrengstvergelijking
3. Trends 1
4. Trends 2
5. Trends 3

Toelichting per onderdeel
1. Bij de Prijsvergelijking wordt op basis van wekelijkse invoeren via internet van productie en (uitbetaal) prijzen samen met en voor de deelnemende telers cumulatieve Prijsvergelijking rapportages samengesteld ten opzichte van de verschillende verkooporganisaties op basis van de productie, bedrijfsareaal en bijbehorende specificaties van de deelnemer.
De prijsvergelijkingen kunnen worden geïllustreerd met tabel en grafieken om beter inzicht te krijgen in de trends van de verschillen.
Bij deelname aan het onderdeel Prijsvergelijking zal aan de deelnemer worden gevraagd wat de marges zijn betreffende afzetgerelateerde kosten en opbrengsten, als zijnde bij elkaar de correctiefactoren genoemd, met betrekking tot telervereniging en/of verkooporganisatie. Via berekening van die correctiefactoren op basis van voornoemde marges worden de prijzen gesaldeerd voor de prijsvergelijking rapportages, waardoor de Netto-Prijsvergelijking gegevens in de rapportages worden gegenereerd. Bij opvraag van de verschillen in de rapportages is dit zowel gewogen als rekenkundig mogelijk met verschillende varianten.

Controle gegevens: bij deelname aan GVS geven deelnemers toestemming om, indien gevraagd door GreenMatch of het onafhankelijk accountantbureau in opdracht van GreenMatch inzicht te geven van de ingevoerde gegevens in GVS ter vergelijking van de afrekeningen en eerdergenoemde bijhorende afzetgerelateerde kosten/opbrengsten ten opzichte van de daadwerkelijke afrekeningen door de verkooporganisatie en/of telervereniging. Met deze controlemogelijkheid (steekproefsgewijs) door het onafhankelijk bureau wordt extra borging gegeven aan deelnemers dat de ingevoerde gegevens en de te maken rapportages correct en objectief zijn. Voor deze (extra) borging en controle geldt een toeslag van € 85,- per deelname en product als tegemoetkoming in de kosten. Het tarief voor deelname aan de prijsvergelijking op het Deelnameformulier is inclusief voornoemde toeslag.

2. Het 2e onderdeel van GVS is de Opbrengstvergelijking cumulatieve rapportages voor de deelnemers, waarbij ook de historische gegevens worden vergeleken. Bij de Opbrengstvergelijking wordt verder een uitgebreid beeld en inzicht gegeven via tabel en grafieken van de eigen resultaten ten opzichte van andere deelnemers (geïndexeerd).

3. In Trends 1 wordt in hoofdzaak de prijsvorming per dag en trendmatig historisch getoond en de straling (lichtsom) en temperatuur gegevens vergelijking; Trends 1 betreft een extra service aan de deelnemers binnen het tarief van de prijsvergelijking, tenzij anders is bepaald door GreenMatch.

4. Bij Trends 2 worden de cumulatieve prijsvorming, productie- en opbrengstgegevens ontwikkelingen getoond per productgroep; dit onderdeel betreft een apart abonnement. De gegevens in Trends 2. worden doorgaans in principe maandelijks ververst.

5. In Trends 3 worden de eigen gegevens getoond. Bij deelname aan dit onderdeel zullen de eigen producties en opbrengsten in grafieken periodiek getoond en ververst ten opzichte van de gemiddelde producties en opbrengsten in Trends 2.. Ook evt. andere gegevens met betrekking tot het eigen bedrijf die in tabellen of grafieken zijn vast gelegd volgens gemaakte afspraken, kunnen in Trends 3 worden getoond. De gegevens in Trends 3 zijn alleen te zien door de betreffende deelnemer en kunnen dus niet worden gezien door andere deelnemers.

Verdere Toelichting, demo en contact
Wilt u een verdere mondelinge toelichting en eventuele demo over de werking van GVS? Neem dan contact op of bel 06-48754338 of mail naar info@greenmatch.nl om een afspraak te maken. met Sander Metz